Podmínky půjčovny

NÁJEMNÍ ŘÁD

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Nájemní řád se vztahuje na úpravu práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem (dále společně "smluvní strany") při pronájmu předmětu nájmu pronajímatelem nájemci na základě smlouvy dle§ 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

1.2 Nájemní řád je nedílnou součástí smlouvy.

1.3 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním nájemního řádu.

2. NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve smlouvě.

2.2 Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby skončení nájmu; taktéž dokud neoznámí pronajímateli případně vzniklé poškození předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení předmětu nájmu; stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu.

2.3 Nájemce zaplatí nájemné po skončení nájmu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem. Je-li však nájem ujednán na dobu delší než jeden měsíc, platí se nájemné měsíčně pozadu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem, a to do 10-ti dnů od vystavení daňového dokladu, v hotovosti nebo bezhotovostně.

2.4 Pronajímatel má právo požadovat předložení dokladu totožnosti nájemce. Bez jeho předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

2.5 V případě prodlení s placením nájemného má pronajímatel právo požadovat (i) úrok z prodlení ve výši 15% p.a. z dlužné částky, (ii) smluvní pokutu ve výši 6% z dlužné částky, a to za každý i jen započatý měsíc prodlení a (iii) paušální náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky, se kterým je nájemce v prodlení, a to ve výši 11% z vymáhané dlužné částky.

3. KAUCE

3.1 Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), a to nejpozději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve smlouvě uvedena její výše.

3.2 Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu.

3.3 Při skončení nájmu pronajímatel vrátí kauci nájemci, nebo může být kauce započtena proti: úhradě nájemného, náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších plateb vyplývajících ze smlouvy. Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

4. DOBA A SKONČENÍ NÁJMU

4.1 Nájem předmětu nájmu je ujednán na dobu určitou uvedenou ve smlouvě.

4.2 Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli předmět nájmu včetně jeho obalu a příslušenství na adrese provozovny pronajímatele uvedené ve smlouvě, a v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení pří řádném užívání a zbavený nečistot vzniklých při používání předmětu nájmu. V případě vrácení znečištěného předmětu nájmu má pronajímatel právo požadovat po nájemci zaplacení paušálního poplatku ve výši 150,-Kč + DPH.

4.3 Nájemce má právo nájem kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.

4.4 Porušuje-li smluvní strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé smluvní straně, má dotčená smluvní strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

4.5 Užívá-li nájemce předmět nájmu takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení předmětu nájmu, vyzve ho pronajímatel, aby předmět nájmu užíval řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. Neuposlechne-li nájemce výzvy, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Hrozí-li však v případě uvedeném v první větě naléhavě vážné nebezpečí z prodlení, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzval k nápravě.

4.6 Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, nezaplatí-li nájemce nájemné ve lhůtě splatnosti.

4.7 Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu z důvodu změny vlastníka předmětu nájmu. Musí tak učinit nejpozději do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je nájemcem. Výpovědní doba v tomto případě činí jeden měsíc.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

5.1 Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.

5.2 Pronajímatel bude udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat.

5.3 Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.

5.4 Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.

5.5 Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na předmětu nájmu nebo v něm.

5.6 Povinnost k náhradě škody způsobené pronajímatelem nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající nájemnému, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které je nájemce povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané.

6. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

6.1 Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.

6.2 Nájemce nahradí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu.

6.3 Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce zřídit třetí osobě k předmětu nájmu užívací právo (podnájem). Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu. Umožní-li nájemce užívat předmět nájmu třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby předmět nájmu užíval sám. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 25% z pořizovací ceny předmětu nájmu.

6.4 Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

6.5 Nájemce se zavazuje:

- seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k obsluze předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od pronajímatele, přísně dbát pokynů a doporučení výrobce předmětu nájmu a pronajímatele;

- předmět nájmu užívat dle návodu k obsluze a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením, ztrátou či zničením;

- svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným;

- provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání předmětu nájmu dle doporučení výrobce předmětu nájmu;

- v případě, že doba nájmu je delší než devadesát dní, nájemce zajistí na vlastní náklady předepsané revize. Pokud tak neučiní, odpovídá za újmu z toho vzniklou;

- bez zbytečného odkladu k žádosti pronajímatele umožnit jeho pracovníkům přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly předmětu nájmu, příp. provedení servisní prohlídky nebo opravy;

- oznámit pronajímateli poškození, ztrátu či zničení předmětu nájmu ihned poté, co se tak stane. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného za každý i jen započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti. Stejnou smluvní pokutu má pronajímatel právo po nájemci požadovat v případě, že pronajímatel nebude schopen opakovaně (více než dvakrát) zastihnout nájemce na kontaktech uvedených v databázi pronajímatele (adresa, telefon, e-mail);

- při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí.

6.6 V případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě, kde se nachází.

7. POVINNOSTI NÁJEMCE U SPECIÁLNÍCH STROJŮ (ZAŘÍZENÍ)

7.1 Kategorii předmětu nájmu - speciální stroj (zařízení) stanovuje pronajímatel ve smlouvě. Tento čl. 7 se vztahuje pouze na předmět nájmu označený ve smlouvě jako speciální stroj (zařízení).

7.2 Nájemce uvede do smlouvy stanoviště (místo) nasazení stroje (zařízení). Přemisťování stroje (zařízení) do okruhu 5 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení pronajímateli. Přemístění nad 5 km nájemce oznámí pronajímateli formou zaslání SMS na tel. 775 965 132. Přemístění stroje (zařízení) mimo území České republiky je možné pouze s písemným předchozím souhlasem pronajímatele. Při porušení tohoto ustanovení a při neumožnění přístupu pronajímatele k pronajatému stroji (zařízení), bude toto považováno za odcizení a bude přivolána Policie České republiky, popřípadě jiné bezpečnostní složky. Veškeré výjezdy a úkony spojené se zajištěním stroje (zařízení) hradí nájemce v plné výši.

7.3 Nájemce uvede do smlouvy jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad strojem (zařízením). Tento pracovník vždy zná současný technický stav stroje (zařízení), přesné místo nasazení stroje (zařízení) včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání sdělí pronajímateli.

7.4 Nájemci není povoleno přetěžovat stroj (zařízení) nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér. V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí náklady na opravu stroje (zařízení) a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

8. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ÚDRŽBĚ A SERVISU PŘEDMĚTU NÁJMU

8.1 U vibračního pěchu nebo vibrační desky nájemce po každých třech hodinách práce vyčistí vzduchový filtr u stroje (dle návodu k obsluze).

8.2 U motorových a elektrických řetězových pil nájemce zkontroluje a dolije olej na mazání řetězu (dle návodu k obsluze).

8.3 Pokud u elektrických kladiv začne svítit červená kontrolka (označující servis), nájemce ukončí práci se strojem a obrátí se na pronajímatele, v jehož provozovně mu bude stroj vyměněn.

8.4 Při poškození elektrického nářadí nájemce nesmí v žádném případě provádět opravy či úpravy na tomto nářadí.

8.5 Pokud nájemce do motorového stroje použije pohonné hmoty vlastní (neodebrané od pronajímatele) odpovídá za správný výběr pohonných hmot.

8.6 U motorových strojů nájemce zkontroluje před započetím práce úbytek motorového oleje a popřípadě ho doplní (dle návodu k obsluze).

8.7 Montáž lešení musí provádět vlastník platného průkazu lešenáře.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

9.1 Ustanovení tohoto článku nájemního řádu se použijí na smlouvy, které pronajímatel uzavírá s nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále "spotřebitelské smlouvy") a na závazky z nich vzniklé.

9.2 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny pronajímatele.

9.3 Smluvní strany prohlašují, že nájemce oslovil pronajímatele k uzavření smlouvy v jeho provozovně.

9.4 Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajímatele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

9.5 Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

10.1 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty. Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu ukončit.

10.2 Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu újmy, a to v celém jejím rozsahu.

10.3 Otázky neupravené ve smlouvě se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Podpis nájemce: ............................................................[PH1]

[PH1]Zde nutně musí být také podpis !